PDR Acts กิจกรรมเด่น

ติดตามผลการรักษาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ติดตามการรักษาพยาธิใบไม้ตับ และให้สุขศึกษาแก่ชาวบ้านตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 


PDRC for our friends from Cambodia and Laos 


วันนี้ทีมงานของเราออกชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ และแจกกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหนอนพยาธิในลำไส้ฟรีให้แก่พี่น้องชาวลาวและกัมพูชาจำนวน 123 ท่าน ที่ทำงาน ณ บริษัททัสคันคอน จำกัด อำเภอปากช่อง นครราชสีมา we are screening and health education regarding intestinal helminthes among our friends from Laos and Cambodia at Pakchong district, Nakornrachasima province

 


 PDRC training course for abroad student


Ms.Torsaeng from Oxford International College, UK.,

has completed parasitic disease training program at the Parasitic Disease Research Center, Suranaree University of Technology 

more pictures 

 


PDRC exhibition in 28 years of SUT


ทีมนักวิจัยของเราออกบูธจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของศูนย์วิจัยฯ

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 


ทีมนักวิจัย PDRC รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม WCID-2018


ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำเสนอผลงานวิจัยด้านโรคพยาธิใบไม้ตับในแรงงานต่างด้าวในการประชุม the Annual World Congress of Infectious Diseases (WCID-2018) ระหว่าง 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ AVANI Riverside Bangkok Hotel จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อของญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยได้รับการคัดเลือกผลงานสนับสนุนทุนในการเข้าร่วมเสนอผลงานจากฝ่ายจัดประชุมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 


ศูนย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์


ทีมงานศูนย์วิจัยโรคปรสิตออกชุมชนออกตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดีแก่ชาวบ้านกว่า 240 ราย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับทีมคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกปรง และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่บริการของรพสต.โคกปรง  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม เวบศูนย์วิจัยฯ เพจศูนย์วิจัยฯ

 


The ICGEB Course: Theoetical and Practical Genemics of Parasitic Zoonoses: Diagnosis, Epidemiology, Phylogeny and Evolution


The ICGEB Course workshop was held during 10-12 June 2018 at Hanoi, Vietnam, organized by Institute of Biothechnology, Vietnam Academic of Science and Technology, and suported the fund by International Center for Genetic Engineering and Biotecnology (ICGEB). All pariticipants came from Australia, Belgium, Turkey, Kenya, Algeria, Tunizia, Thailand, Sri Lanka, and Vietnam. Asst. Prof. Dr.Natthawut Kaewpitoon, our PDRC researcher participated this workshop and he was supported the grant from ICGEB

 


 CSR ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา


ทีมงาน PDRC ให้บริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 ภาพจากเพจศูนย์วิจัยฯ

 

 


ลงพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยของเราลงพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คุณสุกัญญา ผลพิมาย และนักศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน และขอความอนุเคราะห์เก็บปลาเกล็ดขาวบางส่วนเพื่อนำมาศึกษาความชุกของระยะพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงนำไปพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้า ปลาส้มปลิดพยาธิต่อไป ชมภาพกิจกรรม การรวมกลุ่มจับปลา การทำอาหารจากปลา (ก้อยปลา) ชมคลิป

 


 Konsawan fluke fee project 


ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่ประสานงานดำเนินการต่อเนื่องเพื่อร่วมด้วยช่วยกันขจัดภัยร้ายพยาธิใบไม้ตับให้หมดไป

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และทีมงานในท้องที่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

SES Model 


 อาจารย์จุน หน่อแก้ว คุณสุกัญญา ผลพิมาย และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยโรคปรสิต เข้าสวัสดีท่านสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ และคณะผู้บริหารงานด้านสุขภาพและองค์กรท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ชุมชนโดยการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการของ SES Model

 

 


 Translational Research 
Benchside-to-Bedside-to-Community 


วันนี้ทีมงานนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานการดำเนินงานบูรณาการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่รอบบึงละหานนา ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด รวมถึงอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา                                                                                                                                                 

 


SES model for OVCCA eradication in Buayai


ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันด้วยกระบวนการ SES เพื่อลดปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ที่เราร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือจากวิทยากรและผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กราบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามภาพอีกช่องทางที่เพจศูนย์วิจัยฯ


ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข


ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2561 ณ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตเข้าร่วมด้วยคือผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และมีรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ติดตามภาพอีกช่องทางที่เพจศูนย์วิจัยฯ

 


พัฒนาศักยภาพแกนนำอสม.แก้งสนามนางป้องกันพยาธิใบไม้ตับ


อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนางกับศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

 


SES Model for Health Intervention


ความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมคิด ร่วมกัน ร่วมทำ นำไปสู่ชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ นครราชสี

 


ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการวิจัย 2561


ทีมนักวิจัย นำโดยอาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย และนักศึกษาลงประสานงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อร่วมดำเนินการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรอบบึงละหานนา นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ศูนย์วิจัยโรคปรสิตได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในชุมชน

 


PDRC students show on


นักศึกษาที่มาฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยโรคปรสิตประกอบไปด้วย นายสมพงษ์ รื้อเรือง นายเกียรติสกุล บุญสนอง นางสาวกิตติยา ปุงปอพาน และนางสาวอารีรัตน์ เลิศพยาบาล โดยมีอาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม และอาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงหลัก 
นำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณาจารย์นิเทศจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนำเสนอผลงาน 2 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาสื่ออานิเมชั่นวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับเพื่อการเรียนรู้ และ (2) การเรียนรู้วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับด้วยเทคโนโลยีเกมส์เสมือนจริง
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนางสาววรารัตน์ สังวะลี นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการศึกษาความชุกของโรคหนอนพยาธิลำไส้และโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ทำงานในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


ทีมนักวิจัยลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา ให้สุขศึกษาป้องกันพยาธิใบไม้ตับ


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ร่วมกับนางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ นางสาวอรมน เบือนสันเที๊ยะ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และทีมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการสาธารณสุข จากสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่ประชาชนบ้านหัวทำนบ ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านแกนนำจำนวน 40 ทานเข้าร่วมกิจกรรม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ทีม PDR ออกให้บริการตรวจพยาธิแก่แรงงานต่างด้าวฟรี


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยอาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์หลายท่าน อาทิ อาจารย์จิระวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์จิรวุฒิ เชื้อตามนาม อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการบริการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิพร้อมให้สุขศึกษาและรักษาฟรี แก่แรงงานต่างด้าวที่มาจากเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


PDR ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกติดตามเยี่ยมบ้านและติดตามประเมินผู้ป่วยเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ นครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คุณอัถพงษ์ สถาพลรัชภูมิ คุณศิรินภา โสกำปัง และทีมงานในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการให้ความรู้ สุขศึกษา คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ มีการพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง

นักวิจัย PDR เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICPIC ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

PDR จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านดูแลอย่างต่อเนื่อง ณ อำเภอบัวใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยโรคปรสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ นางสาวศิรินภา โสกำปัง ได้ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยติดพยาธิใบไม้ตับ เพื่อเป็นการให้สุขศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตามการรักษา รวมถึงการคัดกรองความผิดปกติต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความใส่ใจชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ดูแลถึงที่ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และความร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ”วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนามและสถิตินอนพาราเมตริก” 

อ.จิรวุฒิ กุจะพันธ์ และอ.วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และเป็นทีมนักวิจัยศูนย์โรคปรสิตฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนามและสถิตินอนพาราเมตริก (Short course training on Multivariate statistical methods and Nonparamatric statistics) ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อสำคัญๆ อาทิ Multiple Regression Analysis with Dummy Variables, Multiple Discriminant Analysis & Logistic Regression Analysis, MANOVA & Canonical Correlation, Factor Analysis, Sign Test, Binomial Test, Mann – Whitney U Test, Wilcoxon Match Paired Test, Kruskal Wallis Test, Friedman Test, Chi-square Test, and Spearman Rank Correlation

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” “Good Clinical Practice)

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” “Good Clinical Practice) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจาก “เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” หรือ “Medical Research Network: MedResNet

 

  ศึกษาดูงานการผลิตปลาร้าปลอดพยาธิ

ทีมงานนักวิจัยจากศูนย์วิโรคปรสิตวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าหน่วยวิจัย ร่วมกับคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ รศ.พรพิทพย์ คำพอ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.จุน หน่อแก้ว อ.สุกัญญา ผลพิมาย ลงพื้นที่ศึกษาการผลิตปลาร้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาการจัดทำผลิตภัณฎ์ปลาร้าในชุมชน

 

 นักวิจัยของ PDR เป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาป.เอก ทุน SUT-PhD Scholarship for ASEAN ศึกษาวัสดุกำจัดสารก่อมะเร็ง

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาท่านดังกล่าวเป็นชาวอินโดนีเซีย รับทุน The SUT-PhD Scholarship for ASEAN ทำการศึกษาเกี่ยวกับสร้างวัสดุสำหรับกำจัดกลุ่มไดไนโตรโซเมธิลามีน (NDMA) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งท่อน้ำดี ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย

 

 อบรบเชิงปฏิบัติการความฉลาดด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในแกนนำนักเรียนหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความฉลาดด้านสุขภาพและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 นักวิจัย PDR เป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานในมหกรรมการวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย วิชาการ ในงานงานมหากรรมวิชาการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลงานที่ส่งนำเสนอของทั้งจังหวัดจำนวนกว่า 250 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทบรรยายและโปสเตอร์

 

 นักวิจัย PDR เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึษาปริญญาโทด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล งานวิจัยเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

นักวิจัยของหน่วยฯ เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึษาปริญญาโทด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิต เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญจพนัธ์ ปนิทานัง นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

นักวิจัยของหน่วยฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านโรคพยาธิใบไม้ตับ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาจารย์ ดร.จุน หน่อแก้ว ลงพื้นที่แนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับในเขตตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากศูนย์วิจัยโรคปรสิตวิทยา

 

 

ทีมนักวิจัยออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และทีมผู้ช่วยวิจัย ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 

 

นักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิต รองศาสตราจารย์พรทิพย์ คำพอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คือ นางสาวศิรินภา เพียรสิงห์ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และนางสาวอรมน เวียนสันเที๊ยะ ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนปลอดพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี” ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนนำให้มีศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนางสาวเบญจพันธ์ ปานิทานัง และนางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อนึ่ง พิธีเปิดโครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

PDR ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวฟรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโครงการรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในลำไส้แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วยกับอาจารย์จากอสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาทิ อาจารย์วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์จิรายุ เชื้อตานาม อาจารย์จิรวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์จุน หน่อแก้ว อาจารย์วาสุกรี เชวงกูล อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์สุกัญญา ผลพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็นความร่วมมือกับเพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษา และสุขศึกษาแก่แรงงาน ให้ปลอดจากพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

More Activities

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Good Clinical Practice for IM and SUTH Researchers
ศึกษาการทำปลาร้าปลอดภัย ณ ครบุรี

PDR ร่วมใจต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บปลาทำปลาร้าปลอดพยาธิ

นักวิจัยของ PDR เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิของกรมควบคุมโรค

นักวิจัยของ PDR ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในการประชุมจามจุฬีวิชาการ ๒๕๖๐

PDR ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรสุรนารีประจำปี ๒๕๖๐

 

 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ