เป้าหมาย

เป้าหมาย

ร่วมกันสร้างสรรค์ งานวิจัยโรคปรสิต เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน

Healthy People Depend on Quality Researchs

 

วัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัย

  • เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคปรสิตที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางของการให้บริการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง ตลอดจนการควบคุมโรคปรสิต ของประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ทั้งอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญา
  • ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย การเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคปรสิต เพื่อรองรับการขยายตัวด้านต่างๆของประเทศ
  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ