คณะกรรมการ

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

 หัวหน้าศูนย์วิจัย

ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์

Asst.Prof.Dr.Naporn Ueng-Arporn, MD

กรรมการ

ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี

Asst.Prof.Dr.Taweesak Tongtawee, MD

กรรมการ

 

 

อ.ทนพญ.ดร. กัญญารัตน์ ถึงอินทร์

Dr.Kanyarat Theung-In, PhD

กรรมการ

อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ 

Dr.Nattawut Keeratibharat, MD

กรรมการ

อ.พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
Dr.Jirapa Chansangrat, MD

กรรมการ

อ.ดร.ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์

Dr.Parichart Wakkhuwattapong, PhD

กรรมการ

 

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

Asst.Prof.Dr.Natthawut Kaewpitoon, PhD

กรรมการและเลขานุการ

 

 นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

Ms.Phornphitcha Pechdee

ผู้ช่วยเลขานุการ