นักวิจัย

นักวิจัยประจำศูนย์

รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

Assoc.Prof.Dr.Soraya J Kaewpitoon, MD

 

ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

Asst.Prof.Dr.Natthawut Kaewpitoon, PhD

ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์

Asst.Prof.Dr.Naporn Ueng-Arporn, MD

ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี

Asst.Prof.Dr.Taweesak Tongtawee, MD

ผศ.พญ.พรทิย์ นิ่มขุนทด

Asst.Prof.Dr.Porntip Nimkuntod, MD

ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี

Asst.Prof.Dr.Pattama Tongdee, MD

อ.ทนพญ.ดร. กัญญารัตน์ ถึงอินทร์

Dr.Kanyarat Theung-In, PhD

อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ 

Dr.Nattawut Keeratibharat, MD

อ.พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
Dr.Jirapa Chansangrat, MD

อ.ดร.ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์

Dr.Parichart Wakkhuwattapong, PhD

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

*********************************************************************************

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

Dr.Ryan A Loyd

 

 


นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ

(ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ

 

*********************************************************************************

 

คณะเทคนิคสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

 

*********************************************************************************

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

อ.จิรวุฒิ กุจะพันธ์

 

*********************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยวราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.รัตนา รุจิรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อ.ถิรายุ มีฤกษ์สม

อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

 

*********************************************************************************

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.พรทิพย์ คำพอ

 

อ.ดร.พิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา

อ.จุน หน่อแก้ว

 

อ.วาสุกรี เชวงกูล

อ.วรารัตน์ สังวะลี