ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

หัวหน้าห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา


 

 

นางสาวอลิษา บุญสุยา

ผู้ช่วยวิจัย

Ms.Monica Leng

ผู้ช่วยวิจัย

 

นายทวี หานุสิงห์
ผู้ช่วยวิจัย
นางทองไสย์ แก้วพิทูลย์
ผู้ช่วยวิจัย