ผู้ช่วยวิจัย

 

 

นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

หัวหน้าห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา


นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี

 ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวอลิษา บุญสุยา

ผู้ช่วยวิจัย

Ms.Monica Leng

ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง

ผู้ช่วยวิจัย

นายวิตะ บุษดี

ผู้ช่วยวิจัย

 

นายทวี หานุสิงห์
ผู้ช่วยวิจัย
นางทองไสย์ แก้วพิทูลย์
ผู้ช่วยวิจัย

นายธีระนิตย์ นามกุณี

ผู้ช่วยวิจัย