Category: PDR NEWS

PDRC Research and Innovation จำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัย PDRC ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมทส


ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ปรากฎว่าผลงานของนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตติดอันดับ 1 ใน 10 ของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังรายละเอียดเพิมเติม 


นักศึกษาทุนศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤชอร พรชีวะโชติ และนายพัชรพล อัครปรีดี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Comparing efficacy of intestinal parasitic infection among rural population by using mini parasep sf parasite concentration and the conventional method ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Conference on Public Health in Asia ณ the Mitsui Garden Hotel ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก 25 ประเทศ (โครงการวิจัยดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และคุณสุกัญญา ผลพิมาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรื่องล่าสุด


ผลงานวิจัยเรื่อง Animation as Supplementary Learning Material About Carcinogenic Liver Fluke in Classes for Primary Schoolchildren, Bukkhunthod P, Meererksom T, Pechdee P, Ponphimai S, Khiaowichit J, Kaewpitoon N, Thueng-In K, Leng M, Namhong T, Taweepakdeechot A, Yardcharoen N, Srithongklang W, Wakhuwathapong P, Keeratibharat N, Kaewpitoon SJ.  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารJ Cancer Educ. 2018 Oct 5. doi: 10.1007/s13187-018-1434-5. 


ผลงานวิจัยเรื่อง Opisthorchis viverrini infection among migrant workers in Nakhon Ratchasima province, Thailand, indicates continued need for active surveillance โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Tropical Biomedicine 35(2): 1–11 (2018) 


ผลงานวิจัยของทีมงานเราเรื่อง Detection of a carcinogenic liver fluke among migrant workers by three coprological concentration methods ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Biomedicine 2017;34(4):877-885

 

เปิดตัวแอพลิเคชั่นศูนย์วิจัยโรคปรสิต


ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “PDR SUT” เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์วิจัยฯ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่เผยแพร่ในเวบไซต์ที่เป็นทางการ องค์ประกอบสำคัญๆ อาทิ ข่าวเด่น ข้อมูลทั่วไป บุคลากร โครงการวิจัย ผลงานวิจัย ประชุมสัมมนา นวัตกรรม กิจกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านปรสิต อาทิ เกมส์ คลิป สาระน่ารู้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีที่ App store และ google play


SUT OVCCA

แอพลิเคชั่นคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ


SUT OVCCA แอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึง ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้ได้ทุกคน แอพลิเคชั่นสำหรับ

  • คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ
  • วัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัว ต่อการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
  • ข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ

SUT OVCCA application ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานโรค เนื้อหาเป็น text และคลิปสั้นๆ ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง แบบคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับ ที่พัฒนาข้อคำถามมาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีรายงานเผยแพร่ในงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ ข้อคำถามวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านการประเมินค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น รายละเอียดเพิ่มเติม


สัมภาษณ์เจาะลึก ‘ทีมวิจัย มทส.’

ผู้สร้างแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA


เชิญติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยโรคปรสิต

เกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชั่นคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ SUT OVCCA ในนิตสาร MOREMOVE

นำโดย รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ อ.ถิระยุ มีฤกษ์สม และอ.ศิวาวิชญ์ จั้นอรัญ

ลงในฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ติดตามอ่านได้ที่

ลิงค์เวบไซต์ http://moremove.com/mmV5/?p=10649  

ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/moremovemag/?fref=ts

                                                                                                                                                                                                                                                          


 

หนังสือใหม่มาแล้ว


 หนังสือปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 


หนังสือเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 

เขียนโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ฉบับที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2                     


PDR FACILITIES 


Welcome to PDR Official Website

 

 

Shop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body.

Not sure where to start? Our selection of perfect beginners sex toys has you covered. Easy to use and simple in design, our classic vibrators are a great starting point in your sex toy journey.

With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different anal toys
If you still can’t decide, try out the dildo section – every adult toy collection needs at least one.

Adulttoymegastore is your go-to shop for your anal sex toys essentials.

Online shopping for Health & Household from a great selection of Plugs, Beads, Training Sets, anal sex toys & more at everyday low prices.

Online shopping for Health & Household from a great selection of vibrators, Anal Sex Toys, Penis Rings, Dildos & more at everyday low prices.

Step it up with something more direct and hands-on with our range of clitoral anal sex. Keep it exciting with our selection of top selling lingerie, perfect for any occasion. Ready to step up the intensity? Head over to our bondage section where a whole new world of sex gear awaits. Enhance your experience with our range of lubricants, designed to be more than just slippery.

Sex Toys for Gay Men Gay Sex Toys For New Beginners & Experts Alike! Shop Sex Toys, Bondage & Lingerie Nokta Sex Shop proves that by giving you a variety of male sex toys that are meant to enhance, stimulate and prolong the male sex toys male sexual experience in all the best ways!

Top 10 Most Popular sex shop in Istanbul istanbul sex toys, Turkey No matter where you are in the country, you can complete shopping in a virtual way thanks to the Istanbul sex shop.

sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.

Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey – Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, İstanbul Erotik Shop, Cinsel Dünya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop

oral sex | best sex shop

sex shop |
sex shop |
sex shop |
sex shop |
sex shop |
sex shop |
sex shop