หลักสูตรประกาศนีบัตร

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จำนวน 10 ดังนี้

  1. การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารด้วยวิธีทางปรสิตวิทยา
  2. การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา (ELISA)
  3. การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (PCR)
  4. การตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยวิธี Thick & Thin Blood Smear
  5. กระบวนการทำปลาร้าปลอดพยาธิและสารก่อมะเร็ง
  6. การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเพื่อป้องโรคหนอนพยาธิ
  7. การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านปรสิต
  8. การพัฒนาอานิเมชั่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านปรสิต
  9. การพัฒนาและสร้างมูลค่าสมุนไพรไทยในการป้องกันปรสิต
  10. การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล (Routine to Research)