หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดการเรียนการสอนดังนี้