ทุนศึกษาต่อหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต 2562

 

รับสมัครผู้สนใจคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทำวิจัยด้านโรคปรสิต มะเร็งท่อน้ำดี plasma medicine และทางด้านศัลยศาสตร์ Clinical wound care มีรศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และอ.ทนพญ.ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ อ.พญ.จิราภา จันทร์แสงรัตน์ เป็นที่ปรึกษา จำนวน 8 ทุน ดังนี้

1. ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ มีผลสอบภาษาอังกฤษ จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ได้รับรายเดือนละ 10,000 บาท เงินสบทบไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ค่าวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ทุน

2. ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าหอพักเดือนละ 1,400 บาท ได้รับรายเดือนละ 3,000 บาท เงินสบทบไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ค่าวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ทุน

3. ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ครึ่งหนึ่ง ได้รับรายเดือนละ 8,000 บาท เงินสบทบไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ค่าวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 ทุน

4. ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา เงินสบทบไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ค่าวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 ทุน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ดาวน์โหลดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/formST/MD/1.pdf) 1 ฉบับ
2. สำเนาทรานคริปต์แสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ส่งใบสมัครได้ที่
(ส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์) sawitree_im@sut.ac.th, soraya.k@sut.ac.th, natthawut.ka@sut.ac.th

(เอกสารฉบับจริง)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วพวง
สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044223920

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562