ระดับชาติ

 1. สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, เอกชัย ยอดขาว. ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2014; 14(2):163-169 2.
 2. Kaewpitoon SJ, Rujirakul R, Kaewpitoon N. Malaria in Thailand 2007-2011 Srinagarind Med J. 2012; 27(supplement):118-120.
 3. Kaewpitoon SJ, Kaewpitoon N, Ueng-arporn N, et al. Cut off score, The Angoff Method and The Classical Test Theory. Siriraj Medical Bulletin 2012; 5(2):57-61. 4.
 4. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์, รัตนา รุจิรกุล และคณะ. การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย. ศรีนครินทร์เวชสาร 2011; 26(suppl): 133
 5. Kaewpitoon S, Kaewpitoon N, et al. Nutritional Status of Elderly in Rural Community of Thailand. Srinagarind Med J 2011; 26 (Suppl); pp 171
 6. .วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, จารุวรรณ ศิริเทพทวี. การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2011; 20(4):656-663.
 7. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์. พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2009; 12(3):47-53.
 8. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์. หนอนพยาธิในลำไส้ในประชาชนบ้านทุ่งบอน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2009; 12(2):29-38.
 9. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์. พยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2009; 12(1):49-63.
 10. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์. โรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2546-2550. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2008; 11(3):25-31.
 11. Wongbutdee J, Saengnil W, Kaewpitoon N. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems to Study Risk Areas of Malaria in Ubon Ratchathani Province, Thailand. J Env Nat Res 2008; 6(2):62-72.
 12. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์, ประสิทธิ์ เพ็งสา และคณะ. ภาวะการติดเชื้อหนอนพยาธิในสำไส้: กรณีศึกษาแบบย้อนหลังในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีนครินทร์เวชสาร 2007; 22(suppl): 177
 13. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์, ประสิทธิ์ เพ็งสา และคณะ. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านกลาง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีนครินทร์เวชสาร 2006; 21(suppl): 237
 14. Nutthawut Kaewpitoon Soraya Kaewpitoon Prasert Saichua et al. Knowledge, Attitude, and Practices of Prevention and Control of Liver Fluke, Opisthorchis viverrini, of Health Science Student. Srinagarind Med J 2006; 21: 184-185.
 15. Nutthawut Kaewpitoon Soraya Kaewpitoon Prasert Saichua et al. Knowledge, Attitude, and Behavior of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of Health Science Student. Srinagarind Med J 2006; 21: 186-187.
 16. สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, ประสิทธิ์ เพ็งสา และคณะ. Health status of children from child development center, Ubon rajathanee University, 2005. Srinagarind Med J 2005; 20(suppl), pp236.