ทุนศึกษาต่อหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รับจำนวน 5 คน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียด หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

ประกาศรับสมัคร http://sutgateway.sut.ac.th/courseMaster.html

สมัครออนไลน์ http://reg5.sut.ac.th/registrar/applicant/b_applicant_chk.asp

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนเรียนดี ทุนศักยภาพบัณฑิต ทุนทำวิทยานิพนธ์ ทุนผู้ช่วยสอน สำหรับการทำวิจัยด้านโรคปรสิต 3 ทุน และมะเร็งท่อน้ำดี 2 ทุน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์

สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี