ทุนศึกษาต่อหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต 2563

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

– ทุนกิตติบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนศักยบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนวิเทศบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 1 ทุน
– ทุนผู้ช่วยสอนและวิจัย 4 ทุน
– ทุน OROG 1 ทุน

รายละเอียดต่างๆของแต่ละทุน

1. ทุนกิตติบัณฑิต
ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
2. ทุนวิเทศบัณฑิต
ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติ มีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
3. ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 3,000 บาท/เดือน และค่าหอพัก 1,600 บาท/เดือน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
4. ทุนผู้มีศักยภาพ
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
5. ทุนผู้ช่วยสอนและวิจัย
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ได้รับเงินเดือน 4,000 บาท/เดือน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
6. ทุน OROG
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ดาวน์โหลดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/formST/MD/1.pdf)
2. สำเนาทรานคริปต์แสดงผลการศึกษา
3. สำเนาปริญญา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ส่งใบสมัครได้ที่
(ส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์)
schawanya.ratt@sut.ac.th, nathkapach.ratt@sut.ac.th, sawitree_im@sut.ac.th
 
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-223-920