ทุนศึกษาต่อหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต 2563

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

– ทุนกิตติบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนศักยบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนวิเทศบัณฑิต 1 ทุน
– ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 1 ทุน
– ทุนผู้ช่วยสอนและวิจัย 4 ทุน
– ทุน OROG 1 ทุน

รายละเอียดต่างๆของแต่ละทุน
1. ทุนกิตติบัณฑิต
ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน

2. ทุนวิเทศบัณฑิต
ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติ มีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน

3. ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ได้รับเงินเดือน 3,000 บาท/เดือน และค่าหอพัก 1,600 บาท/เดือน

4. ทุนผู้มีศักยภาพ
ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน และได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท

5. ทุนผู้ช่วยสอนและวิจัย
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ได้รับเงินเดือน 4,000 บาท/เดือน

6. ทุน OROG
ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ดาวน์โหลดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/formST/MD/1.pdf)
2. สำเนาทรานคริปต์แสดงผลการศึกษา
3. สำเนาปริญญา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งใบสมัครได้ที่
(ส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์)
sawitree_im@sut.ac.th, soraya.k@sut.ac.th, natthawut.ka@sut.ac.th

(เอกสารฉบับจริง)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วพวง
สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044223920

For foreign students
Download application form: http://sutgateway.sut.ac.th/formST/MD/1.pdf) and then Send your cv and academic documents to
sawitree_im@sut.ac.th, soraya.k@sut.ac.th, natthawut.ka@sut.ac.th