Youth Parasitologist Program

Youth Parasitologist Program

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับนักเรียนเข้าค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน (ค่ายไป-กลับ) 23-25 เมษายน 2562

 

เรียนรู้เกี่ยวกับ

เรียนรู้โลกปรสิต

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

เครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

การตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา

การตรวจวินิจฉัยปรสิตทางชีวโมเลกุล

การตรวจวินิจฉัยปรสิตทางภูมิคุ้มกันวิทยา

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านปรสิต

การฝึกทำโครงงานด้านปรสิต

การฝึกนำเสนอผลงานแบบวาจาและโปสเตอร์

ศึกษาการเรียนรู้ของพี่ๆนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และปริญญาโท-เอกสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต

เยี่ยมชมห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ และปริญญาโท-เอก

เยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ประกาศนียบัตร

เสื้อยืดและหมวก

เอกสารประกอบการเรียนรู้

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตแบบนักปรสิต

กิจกรรมที่เน้นให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน

กิจกรรมเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง(ได้ฝึกคิด สังเกต วางแผน ทดลอง สรุปผล และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้) 

มีพี่เลี้ยงนักศึกษาคอยดูแลน้อง ๆ

ได้เรียนรู้จากพี่ๆนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ ปริญญาโท-เอก

  

 

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ที่ 9 และ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติ

  1. อายุ 15-17 ปี
  2. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3-5 สายวิทยาศาสตร์
  3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักและการเดินทาง
  4. ไม่มีโรคประจำตัว
  5. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

การรับสมัคร

เปิดรับรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รับจำนวน 30 คน โดยกรอกใบสมัครและหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

ส่งใบสมัครมายัง

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ห้อง F9408 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

(ศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ที่ 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเข้าร่วมจำนวน 1,000 บาท (ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเอกสาร)

 

การชำระค่าสมัคร

 ชำระค่าสมัครได้ที่

เลขบัญชี 7072458118 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แฟกซ์เอกสารการชำระได้ที่โทรสาร 044-223-920 หรือ natthawut.ka@sut.ac.th,pdrcsut@gmail.com

 

 

กรอกใบสมัคร

ใบแสดงความจำนงจากผู้ปกครอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่